Algemene voorwaarden

1. Definities

Websites voor KMO: ontwikkelbureau voor websites, webapplicaties en software, dtp en grafisch ontwerp met maatschappelijke zetel te: “Billanderstraat 5, 8020 Oostkamp”, met BTW/ondernemingsnummer “BE 0544.336.581”.

Opdrachtgever: Eénieder die Websites voor KMO opdracht geeft tot het leveren van diensten.

2. Toepasbaarheid

Indien door onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk anders is bepaald, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Websites voor KMO.

Door ondertekening van een overeenkomst of een aanbieding/offerte met/van Websites voor KMO verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3. Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Websites voor KMO zijn geheel vrijblijvend t.a.v. de opdrachtgever.

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Websites voor KMO zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Websites voor KMO, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Websites voor KMO is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door Websites voor KMO, en zodra de vooruitbetaling van 100% op het totaalbedrag ontvangen is.

Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.

5. Uitvoering van de overeenkomst

Websites voor KMO zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Websites voor KMO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Websites voor KMO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Websites voor KMO zijn verstrekt, heeft Websites voor KMO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Websites voor KMO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Websites voor KMO is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Websites voor KMO kenbaar behoorde te zijn.

De opdrachtgever aanvaardt het product in de staat waarin het zich bevindt bij betaling van de factuur bij oplevering. De opdrachtgever wordt verondersteld het product uitvoerig getest te hebben.

6. Levering en levertijd

Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website of software wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

Indien aanpassingen aan een website en / of ander ontwerp moeten gebeuren dient men het benodigd materiaal aan te leveren binnen de 7 werkdagen, indien dit niet het geval zou zijn, wordt deze aanpassing niet uitgevoerd tenzij een meerprijs wordt betaald opgelegd door Websites voor KMO in een bijkomende offerte. Als gevolg van het te laat aanleveren schuift de levertijd evenredig op met het aantal werkdagen die de klant wacht vooraleer het benodigd materiaal aan te leveren.

Tussentijdse resultaten en / of voorbeelden worden door Websites voor KMO op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Websites voor KMO, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Websites voor KMO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van zijn leveringsplicht in geval van overmacht.

Oplevering van een website of software geschiedt zo spoedig mogelijk na het afwerken van de ontwikkeling van de website.

7. Auteursrechten

Al het door Websites voor KMO vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Websites voor KMO niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

De eigendomsrechten van door Websites voor KMO verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig bij Websites voor KMO, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Websites voor KMO hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van de genoemde eigendomsrechten is Websites voor KMO gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Websites voor KMO behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

Voor zover Websites voor KMO bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Websites voor KMO op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Websites voor KMO of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Websites voor KMO.

Websites voor KMO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van auteursrechten van derden. Opdrachtgever draagt in deze de volledige verantwoordelijke en vrijwaart Websites voor KMO tegen aanspraken/klachten van derden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Websites voor KMO slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Websites voor KMO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Na het geven van “goed voor druk” op een bepaald ontwerp, is Websites voor KMO niet verder verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het drukwerk. Er wordt verondersteld dat de klant alles grondig heeft nagelezen en gecontroleerd.

9. Betwisting

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan Websites voor KMO. Indien de betwisting gegrond is zal Websites voor KMO deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Websites voor KMO binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Websites voor KMO naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Websites voor KMO en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Websites voor KMO volgens afspraak te honoreren.

Na afronding van de opdracht zal Websites voor KMO een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Websites voor KMO een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 9,00 excl btw, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak uitbesteed. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval van een website wordt deze na deze 14 dagen offline gehaald. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de opdrachtgever.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

Websites voor KMO bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.Websites voor KMO.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

13. Overige

Websites voor KMO zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Websites voor KMO.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke akkoord van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Websites voor KMO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Websites voor KMO is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Websites voor KMO in verband met websites zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voet van elke voor de opdrachtgever afgeleverde website. In geval van grafisch drukwerk heeft Websites voor KMO het recht om een bescheiden credit-vermelding in de rand of onderaan te verwerken. Dit geldt ook voor websites of drukwerk waarbij de opdrachtgever zelf in opdracht van derden werkt. In dit geval zal de credit-vermelding geplaatst worden naast de eventuele vermelding van de opdrachtgever zelf.

14. Geschillenregeling

Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Brugge.

In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.